Achtergrond en belangrijke documenten

Wilt u meer lezen over onze missie, visie en handelswijzen dan verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of lees meer in onderstaande documenten.

Het schoolondersteuningsprofiel
Ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning onze school de (zorg)leerlingen kan bieden, waar we grenzen ervaren en met welke externe zorg onze school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de Jenapleinschool onderscheidt tussen basiszorg en aanvullende preventieve en curatieve ondersteuning.

Download ons Schoolondersteuningsprofiel hier.

Protocol leervoorsprong en hoogbegaafdheid
Op de Jenapleinschool kijken we niet alleen naar kinderen met leerproblemen maar kijken we ook graag naar kinderen die een leervoorsprong hebben opgebouwd. We proberen deze leerlingen extra aandacht te bieden door middel van ons zorgtraject. Hoogbegaafdheid wordt in de huidige samenleving een steeds meer besproken onderwerp. Dit protocol geeft aan op welke manier wij een leervoorsprong opsporen, kenmerken van hoogbegaafdheid signaleren, problemen diagnosticeren en leerlingbegeleiding aanbieden.

Lees hier het betreffende protocol.

Schoolplan

Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbeteringen van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten (in brede zin). Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. In het schoolplan staan welke keuzes voor de komende jaren worden gemaakt: de doelen voor de komende jaren. Vanuit het schoolplan worden de jaarplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd en het vastgestelde beleid geborgd.  

De komende drie jaar staan in het teken van het kanaliseren van de bevlogenheid van de medewerkers, met behoud van die bevlogenheid. We koersen op effectief Jenaplanonderwijs met hogere opbrengsten, verbinding tussen de verschillende bouwen en duidelijkheid in de organisatie. Elke doelstelling en iedere ontwikkeling spiegelen we aan onze missie en visie/Jenaplan. 

Download hier het Schoolplan 2020-2023

Schooljaarplan

Dit is het eerste schooljaarplan vanuit het schoolplan 2020-2023. We richten ons in schooljaar 2020-2021 op de thema’s Kwaliteitszorg, Portfolio, Rekenen en Didactisch Handelen. Per thema geven we aan wat de aanleiding, huidige situatie, uiteindelijk gewenste situatie en de planning is.  

Download hier het Schooljaarplan 2020-2021

Jaarverslag Jenapleinschool 2019

Dit is het jaarverslag van de Jenapleinschool voor het jaar 2019. We leggen hierin als bestuur verantwoording af voor het reilen van onze school in het voorbije jaar, voor iedereen die belangstelling heeft.

Download hier het Jaarverslag 2019

We zijn benieuwd wat u van het jaarverslag vindt. Reacties zien we graag: bestuur@jenapleinschool.nl

Pestprotocol

Op de Jenapleinschool bestempelen we pestgedrag als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit gedragsprotocol beoogt dan ook pestgedrag adequaat aan te pakken. 

Download het pestprotocol hier.