Achtergrond en belangrijke documenten

KiVa en Pestprotocol

Uitgangspunt van jenaplanonderwijs is dat elk kind uniek is en dus verschilt van andere kinderen. Onze school houdt dan ook rekening met die verschillen. We zien het als uitdaging zoveel mogelijk aan het specifieke van elk kind tegemoet te komen. En daarom richten we ons onderwijs zodanig in, dat kinderen hun eigen mogelijkheden leren ontdekken en toepassen. Een veilige en stimulerende omgeving is voorwaardelijk om kinderen onderwijsinhoudelijk en sociaal-emotioneel maximaal uit te kunnen dagen en prikkelen.

Sinds 2015 is de Wet sociale veiligheid op school van kracht. Alle scholen zijn verplicht om:

  1. Een sociaal veiligheid beleid op te stellen
  2. Een wettelijk erkend anti-pest programma te gebruiken
  3. De sociale veiligheid van kinderen te monitoren
  4. Er moet een coördinator sociale veiligheid zijn op de school
  5. Er moet een vertrouwenspersoon aanwezig zijn binnen de school

We hebben deze wet binnen de Jenapleinschool als volgt ingericht.
Iris Bevers is aangesteld als interne vertrouwenspersoon en Maaike Wichers als coördinator sociale veiligheid.

KiVa-methode

Tevens hebben we de KiVa-methode ingevoerd om zo planmatig aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen te werken. Daardoor is de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt dus preventief maar het programma kent ook curatieve onderdelen, wanneer er zich toch problemen voordoen. Dan zijn er leerkrachten uit het KiVa-team die middels een plan voor verbetering in de situatie proberen te zorgen, zodat het voor ieder kind veilig voelt om naar school te gaan.

Wekelijks worden er KiVa lessen gegeven in alle groepen en twee keer per jaar nemen wij een vragenlijst bij kinderen uit de midden- en bovenbouw af (oktober en mei) om het sociale veiligheidsgevoel van onze kinderen te meten.
Ons KiVa-team bestaat uit Iris, Astrid, Marrit en Maaike

Anti- pestprotocol

Naast de methode KiVa hanteren we binnen de Jenapleinschool een anti-pestprotocol. We bestempelen pestgedrag als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit gedragsprotocol beoogt dan ook pestgedrag adequaat aan te pakken.

Belangrijke documenten

Het schoolondersteuningsprofiel

Ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning onze school de (zorg)leerlingen kan bieden, waar we grenzen ervaren en met welke externe zorg onze school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de Jenapleinschool onderscheidt tussen basiszorg en aanvullende preventieve en curatieve ondersteuning.

Schoolplan

Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbeteringen van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten (in brede zin).
Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. In het schoolplan staan welke keuzes voor de komende jaren worden gemaakt: de doelen voor de komende jaren. Vanuit het schoolplan worden de jaarplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd en het vastgestelde beleid geborgd.

De komende drie jaar staan in het teken van het werken vanuit vertrouwen. We koersen op effectief Jenaplanonderwijs met hogere opbrengsten, verbinding tussen de verschillende bouwen en duidelijkheid in de organisatie. Elke doelstelling en iedere ontwikkeling spiegelen we aan onze missie en visie/Jenaplan.

Schooljaarplan

Dit is het eerste schooljaarplan vanuit het schoolplan 2024-2027. Het schooljaarplan wordt samengesteld op basis van het schoolplan en de evaluatie van het afgelopen schooljaar.

Jaarverslag Jenapleinschool 2022-2023

Dit is het jaarverslag van de Jenapleinschool voor het jaar 2022-2023. We sluiten hiermee de voorgaande schoolplanperiode af.

Voor het jaarverslag van het bestuur verwijzen we naar het tabblad organisatie-bestuur.

 

Integriteitscode Stichting Jenapleinschool

In de Code Goed Bestuur PO is aangegeven dat het bestuur voor de organisatie een integriteitscode publiceert en periodiek het gesprek in de organisatie voert over integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen.

Jenapleinschool heeft ook een integriteitscode.

Klachtenregeling Stichting Jenapleinschool

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend.

Klokkenluidersregeling Stichting Jenapleinschool

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. 
De richtlijn is nog niet overgenomen in Nederlands recht, maar heeft wel directe werking voor werkgevers in het publieke domein. Ook onderwijsinstellingen vallen daaronder. Een belangrijk gevolg is dat klokkenluiders niet meer verplicht zijn om kwesties eerst intern (bij de werkgever) te melden, maar er ook voor kunnen kiezen die extern te melden (bij een autoriteit) of zelfs direct een kwestie openbaar te maken.