Betrokkenheid ouders

Op de Jenapleinschool voelen kinderen, medewerkers en ouders zich thuis. Van ouders wordt een actieve betrokkenheid gevraagd. Betrokkenheid van ouders bij de school is kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs. Het gaat bij ons niet alleen om onderwijs, maar ook om de opvoeding en daarbij hebben we elkaar hard nodig.

Medewerkers staan open voor gesprekken met ouders en waarderen de inbreng. Samenwerking met ouders is essentieel als het gaat over het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van leerlingen. Ook door belangstelling voor en medewerking aan activiteiten is er voor ouders in de school een rol. Van hen wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de Jenapleinschool onderschrijven. Ouders hebben een actieve plaats in de school en we blijven er naar streven dit optimaal vorm te geven. Het schoolbestuur bestaat uit ouders en in de medezeggenschapsraad hebben drie ouders zitting.

Bij het aannamegesprek worden ouders al geïnformeerd over het belang van de betrokkenheid bij de school. Er zijn werkgroepen waar ouders zitting in kunnen nemen. Ook in de groepen kunnen ouders geregeld meedraaien met activiteiten of hand- en spandiensten verlenen. Vele ouders helpen mee bijvoorbeeld als ‘leesouder’, als luizenouder’ of ‘timmerouder’.

De schoolschoonmaak door ouders vindt drie keer per jaar plaats en staat aangekondigd als schoonmaakavond in onze agenda. Van elk gezin wordt één keer per jaar deelname verwacht.