Gesprek – Spel – Werk – Viering

In de hal van de school hangt een glasplaat met daarop de woorden: gesprek, spel, werk en viering. Deze vier woorden vormen de basisactiviteiten van de Jenapleinschool.
Kinderen leren niet alleen door met pen, papier en met hun hoofd bezig te zijn. Tijdens de werkperioden zijn kinderen zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk. En door samen te vieren, in bijvoorbeeld weekopeningen en -sluitingen, leren we iets aan elkaar overbrengen vanuit gevoel.

Projecten

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie bieden we vaak aan in projectvorm. Hierbij wordt de leerstof verpakt in een thema als onderdeel van een project; bijvoorbeeld ‘herfst’ of ‘de ruimte’. De kinderen trekken regelmatig ‘de wereld’ in en zijn op deze manier ontdekkend en onderzoekend bezig. Vaak presenteren de kinderen aan het einde van een projectperiode het geleerde. Dit gebeurt op verschillende manieren; door bijvoorbeeld een informatiemarkt/rondleiding, een viering of door een tijdelijk ingericht ‘museum’.

Vieringen

Samen vieren gebeurt zowel in de groep als met de gehele school. Denk aan Sinterklaas, Kerst, spelletjes dag en projectviering. Erg leuk zijn de weekvieringen waarvoor een stamgroep het programma bedenkt en de uitvoering verzorgt. Vaak gaat het dan om de presentatie van een project of een bepaald thema. Elke week begint op maandag voor alle leerlingen en medewerkers met een gezamenlijke weekopening. Ouders mogen komen kijken bij grote vieringen. Dan doet een groep een presentatie voor de hele school en de ouders van die groep kinderen.

Betrokkenheid ouders

Op de Jenapleinschool voelen kinderen, medewerkers en ouders zich thuis. Van ouders wordt een actieve betrokkenheid gevraagd. Betrokkenheid van ouders bij de school is kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs. Het gaat bij ons niet alleen om onderwijs, maar ook om de opvoeding en daarbij hebben we elkaar hard nodig.

Medewerkers staan open voor gesprekken met ouders en waarderen de inbreng. Samenwerking met ouders is essentieel als het gaat over het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van leerlingen. Ook door belangstelling voor en medewerking aan activiteiten is er voor ouders in de school een rol. Van hen wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de Jenapleinschool onderschrijven. Ouders hebben een actieve plaats in de school en we blijven er naar streven dit optimaal vorm te geven. Het schoolbestuur bestaat uit ouders en in de medezeggenschapsraad hebben drie ouders zitting.

Bij het aannamegesprek worden ouders al geïnformeerd over het belang van de betrokkenheid bij de school. Er zijn werkgroepen waar ouders zitting in kunnen nemen. Ook in de groepen kunnen ouders geregeld meedraaien met activiteiten of hand- en spandiensten verlenen. Vele ouders helpen mee bijvoorbeeld als ‘leesouder’, als luizenouder’ of ‘timmerouder’.