Schoolklimaat – KiVa en anti-pestprotocol

Uitgangspunt van jenaplanonderwijs is dat elk kind uniek is en dus verschilt van andere kinderen. Onze school houdt dan ook rekening met die verschillen. We zien het als uitdaging zoveel mogelijk aan het specifieke van elk kind tegemoet te komen. En daarom richten we ons onderwijs zodanig in, dat kinderen hun eigen mogelijkheden leren ontdekken en toepassen. Een veilige en stimulerende omgeving is voorwaardelijk om kinderen onderwijsinhoudelijk en sociaal-emotioneel maximaal uit te kunnen dagen en prikkelen.

Sinds 2015 is de Wet sociale veiligheid op school van kracht. Alle scholen zijn verplicht om:
1. Een sociaal veiligheid beleid op te stellen
2. Een wettelijk erkend anti-pest programma te gebruiken
3. De sociale veiligheid van kinderen te monitoren
4. Er moet een coördinator sociale veiligheid zijn op de school
5. Er moet een vertrouwenspersoon aanwezig zijn binnen de school

We hebben deze wet binnen de Jenapleinschool als volgt ingericht.

Iris Bevers is aangesteld als interne vertrouwenspersoon en Maaike Wichers als coördinator sociale veiligheid.

KiVa-methode
Tevens hebben we de KiVa-methode ingevoerd om zo planmatig aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen te werken. Daardoor is de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt dus preventief maar het programma kent ook curatieve onderdelen, wanneer er zich toch problemen voordoen. Dan zijn er leerkrachten uit het KiVa-team die middels een plan voor verbetering in de situatie proberen te zorgen, zodat het voor ieder kind veilig voelt om naar school te gaan.

Wekelijks worden er KiVa lessen gegeven in alle groepen en twee keer per jaar nemen wij een vragenlijst bij kinderen uit de midden- en bovenbouw af (oktober en mei) om het sociale veiligheidsgevoel van onze kinderen te meten.

Ons KiVa-team bestaat uit Iris, Astrid, Marrit en Maaike

Anti- pestprotocol
Naast de methode KiVa hanteren we binnen de Jenapleinschool een anti-pestprotocol. We bestempelen pestgedrag als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit gedragsprotocol beoogt dan ook pestgedrag adequaat aan te pakken. Lees hier ons anti-pestprotocol.