Richtlijn Corona Jenapleinschool

Bij de uitvoering van deze richtlijn wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. Wij hanteren de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Voorzorgsmaatregelen voor onze school

Halen en brengen

Ouders mogen hun kind(eren) naar binnen brengen, mits ze klachtenvrij zijn.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Hanteer de basisregels voor gezondheid en hygiëne en doe de gezondheidscheck. Volwassenen houden onderling anderhalve meter afstand tot elkaar.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Testen

Iedereen die klachten heeft die passen bij COVID-19 kan zich bij de GGD laten testen. Dit geldt ook voor mensen die een melding hebben ontvangen van de app CoronaMelder of van de GGD. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen. Voor eenieder, zowel immuun als niet-immuun, geldt het dringende advies om bij het ontstaan van klachten zich te laten testen. Ook als een eerdere testuitslag negatief (geen corona) was.

Thuisquarantaine en Bron- en contactonderzoek (BCO)

Basisregels

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.
• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.
• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.

BCO voor basisscholen
Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, maar het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Vanaf 20 september gelden nieuwe quarantaineregels: als een kind in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

Het BCO voor scholen is uitgewerkt in het servicedocument van OCW van 20 september 2021 en luidt als volgt:
Bij een besmetting:
• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3).
• Huisgenoten (categorie 1) en nauwe contacten (categorie 2) gaan tien dagen in thuisquarantaine (NB: dit quarantaineadvies vervalt voor personen die als immuun worden beschouwd). Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.
• Onderwijspersoneel en leerlingen die als niet-immuun worden beschouwd en als nauw contact worden gezien, kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen bij de GGDteststraat. Hiervoor kan geen zelftest worden gebruikt. Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact, dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine. Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Als iemand ervoor kiest zich niet te laten testen, dan blijft hij of zij gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen na het laatste contact thuis.
• Voor overige contacten (categorie 3), zowel immuun als niet-immuun, geldt dat zij niet in thuisquarantaine hoeven. Ook hoeven zij zich niet meer te laten testen op dag 5. Wel wordt hen gevraagd alert te zijn op het ontstaan van klachten, en zich bij klachten alsnog te laten testen bij de GGD.
• Voor eenieder, zowel immuun als niet-immuun, geldt het dringende advies om bij het ontstaan van klachten zich te laten testen. Ook als een eerdere testuitslag negatief (geen corona) was.
• In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een grotere uitbraak, kan de GGD een ander test- of quarantaineadvies geven dan bovenstaande adviezen.

Quarantaine
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
• Bij klachten die passen bij corona;
• Als je positief getest bent op corona;
• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;
• Als je in nauw contact geweest bent met iemand die positief is getest;
• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;
• Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied;
• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.
Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: https://lci.rivm.nl/leefregels

Uitwerking thuisblijfregels – leerlingen (zie ook thuisquarantaine en bron en contactonderzoek)

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school.
Kinderen blijven thuis bij:
– Koorts
– Benauwdheid
– Veel hoesten
– Bij twijfel, blijf thuis.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Risicogroepen
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen  
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
• In het servicedocument van 20 september 2021 staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als leerlingen twijfelen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. Extra tips en handreikingen staan in het handelingskader thuisblijvers.

Voor meer informatie in dit kader zie ook: www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen

Besmetting op school of de BSO

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD met betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op www.lesopafstand.nl  
• Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook: www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang  

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland

Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/reizen-en-vakantie en www.nederlandwereldwijd.nl. Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen, maar de school hoeft dit niet te controleren.

Wegstuurbeleid

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis.

• Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.

Schoonmaak

  • De school wordt gedurende de schooldag extra schoongemaakt.

Handen wassen

  • Was je handen bij binnenkomst.
  • Was je handen na het buitenspelen.
  • Was je handen na het toiletgebruik.
  • Was je handen tussendoor.
  • Was je handen bij thuiskomst.

Hoesten en niezen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Handdoeken en zakdoeken

Er wordt alleen gebruik gemaakt van papieren handdoeken en zakdoeken

Handen schudden

Er worden geen handen geschud.

Vieringen

Bij groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals moet rekening worden gehouden met de basisregels voor gezondheid en hygiëne (ook hier geldt de gezondheidscheck). Bij vieringen zijn 2 tot 3 groepen kinderen aanwezig (de zuil) en de ouders van de optredende kinderen zijn welkom.

Noodopvang

Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. Wanneer de school moet sluiten vanwege quarantaine, mogen deze leerlingen niet naar school.

Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO. Voor meer informatie over de noodopvang na schooltijd (BSO) zie de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders

Les op afstand

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen moet de school een alternatieve onderwijsvorm verzorgen, zoals bijvoorbeeld les op afstand.

Privacy

We houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over privacy op www.lesopafstand.nl


<< terug