Protocol Corona Jenapleinschool

Voorzorgsmaatregelen voor onze school voor ouders

Halen en brengen

 • Maximaal 1 volwassene brengt de eigen kinderen naar school en haalt ze weer op.
 • Volwassenen wachten op hun kinderen op dezelfde plek waar ze afscheid genomen hebben.
  Inlooptijd   Start school  Eindtijd  
Onderbouw  08.15   08.30 14.25  ma, di, do  12.25  wo  11.55  vrij 
Middenbouw 3 en 4  08.15   08.30 14.30  ma, di, do  12.30  wo  12.00  vrij  
Middenbouw 5  08.15   08.30  14.30  ma, di, do, vrij  12.30  wo 
Bovenbouw  08.15 08.30 14.30  ma, di, do, vrij  12.30  wo 

Schoolplein en school

Ouders/verzorgers nemen afscheid op het schoolplein op gepaste afstand van de school.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals worden alleen toegelaten indien dit strikt noodzakelijk is. Indien externen toegelaten worden in de school wordt de triage uitgevoerd en passen zij de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toe.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Vervoer

Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: altijd 1.5 meter afstand.

Oudergesprekken

Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in beginsel digitaal plaatsvindt. Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de triage en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Triage

 • Bezoekers melden zich via de intercom bij de voordeur en wachten tot de medewerker waar zij een afspraak mee hebben hen binnenlaat (ga niet naar binnen als de deur al openstaat).
 • Handen worden gereinigd met handgel bij binnenkomst.
 • Het triage formulier wordt ingevuld in de triagebak gedeponeerd.
 • Medewerker vraagt of alle triage vragen met ‘nee’ beantwoord zijn. Indien er een vraag met ‘ja’ beantwoord is, vertrekt de bezoeker. Indien alle vragen met ‘nee’ beantwoord zijn:
 • Medewerker en ouder lopen naar de gespreksruimte.
 • Medewerker draagt zorg voor een gespreksopstelling waarbij de afstand van minimaal 1,5 meter gewaarborgd is.
 • Na afloop van het gesprek verlaten de ouders direct de school.

Voorzorgsmaatregelen in onze school

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen

-Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/informatiepatientthuis

-Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. rijksoverheid. nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/in-thuisquarantaine-door-corona

-Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Zie ook: lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

-Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland

Ouders, onderwijspersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen – net als iedereen in Nederland – na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naarhet-buitenland.

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar geldt:Leerlingen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten (zie hoofdstuk IV, paragraaf 3).

Voor zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers en onderwijspersoneel geldt de volgende uitzondering:

 • Als zij naar landen zijn gereisd waar de nieuwe variant van het COVID virus (SARS-COV-2 VUI) is uitgebroken is het dringend advies dat zij ook eerst 10 dagen in thuisquarantaine gaan bij thuiskomst. Dit advies geldt óók na een negatieve PCRCOVID-19-test. Kijk op nederlandwereldwijd.nl/reizen/ reisadviezen voor de landen waarvoor dit geldt.

Wegstuurbeleid

Als een kind op school een van de thuisblijfklachten krijgt, wordt het direct door een ouder/volwassene opgehaald.

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: 1.5 meter afstand, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Schoonmaak

 • De school wordt gedurende de schooldag extra schoongemaakt.
 • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden indien mogelijk, bij gebruik door meerdere leerlingen/medewerkers, met regelmaat schoongemaakt met water en zeep. Voor het schoonmaken van elektronica worden oppervlaktesprays gebruikt.

Pauzes (inclusief TSO)

 • TSO wordt verzorgd door Doomijn.
 • De kinderen hebben een pauzehap mee van huis die ze zelfstandig kunnen nuttigen. Op woensdag en donderdag worden gruiten uitgedeeld.
 • Zorg voor een hervulbaar flesje/beker. Er wordt niet uit de kraan gedronken.

Na schooltijd

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Handen wassen

 • Was je handen bij binnenkomst.
 • Was je handen na het buitenspelen.
 • Was je handen na het toiletgebruik.
 • Was je handen tussendoor.
 • Was je handen bij thuiskomst.

Wc gebruik

 • Er is 1 kind per groep tegelijkertijd in de wc ruimte.
 • Doe het deksel op de bril en spoel dan door. Was je handen.

Hoesten en niezen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Handdoeken en zakdoeken

Er wordt alleen gebruik gemaakt van papieren handdoeken en zakdoeken

Handen schudden

Er worden geen handen geschud.

Traplopen

Je loopt altijd rechts op de trap.

Kleding

Kinderen dragen kleding die ze zelf aan en uit kunnen trekken.

Gym

Gymlessen worden in De Enk gegeven en de kinderen dragen gymkleding. We volgen het protocol van Bewegingsonderwijs basisonderwijs/speciaal onderwijs schooljaar 2020-2021 van de KVLO.

Vieringen, uitstapjes en excursies

Bij vieringen, uitstapjes en excursies hanteren we de richtlijnen van het RIVM.

Noodopvang tijdens lockdown

Er zijn leerlingen die nog wel fysiek naar school mogen gaan. Het gaat om de volgende gevallen:

 • Leerlingen met één of twee ouders/verzorgers met een cruciaal beroep. Een lijst van cruciale beroepen (kinderen van ouders/ verzorgers die hierin werkzaam zijn kunnen wel naar school) staat hier: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/cruciale-beroepen. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen. Voor meer informatie over de noodopvang zie de website van de rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/kinderopvang-noodopvang.
 • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school – in overleg met de gemeente – bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het so, sbo en nieuwkomers. Daarnaast kan gedacht worden aan kinderen in ingewikkelde thuissituaties, met veel zorg in het gezin en met vve-indicatie.

<< terug