Protocol Corona Jenapleinschool

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS,
waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Voorzorgsmaatregelen voor onze school voor ouders

Halen en brengen

 • Maximaal 1 volwassene brengt de eigen kinderen naar school en haalt ze weer op.
 • Volwassenen dragen een mondneusmasker bij het halen brengen. 
 • Kinderen van de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Volwassenen wachten op hun kinderen op dezelfde plek waar ze afscheid genomen hebben en houden 1.5 meter afstand tot elkaar.
  Inlooptijd   Start school  Eindtijd  
Onderbouw  08.15   08.30 14.25  ma, di, do  12.25  wo  11.55  vrij 
Middenbouw 3 en 4  08.15   08.30 14.30  ma, di, do  12.30  wo  12.00  vrij  
Middenbouw 5  08.15   08.30  14.30  ma, di, do, vrij  12.30  wo 
Bovenbouw  08.15 08.30 14.30  ma, di, do, vrij  12.30  wo 

Schoolplein en school

Ouders/verzorgers nemen afscheid op het schoolplein op gepaste afstand van de school.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals worden alleen toegelaten indien dit strikt noodzakelijk is. Indien externen toegelaten worden in de school wordt de triage uitgevoerd en passen zij de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toe.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Vervoer

Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: altijd 1.5 meter afstand.

Oudergesprekken

Oudergesprekken en ouderavonden vinden op afstand plaats, dus niet op school. 

Triage

 • Bezoekers melden zich via de intercom bij de voordeur en wachten tot de medewerker waar zij een afspraak mee hebben hen binnenlaat (ga niet naar binnen als de deur al openstaat).
 • Handen worden gereinigd met handgel bij binnenkomst.
 • Het triage formulier wordt ingevuld in de triagebak gedeponeerd.
 • Medewerker vraagt of alle triage vragen met ‘nee’ beantwoord zijn. Indien er een vraag met ‘ja’ beantwoord is, vertrekt de bezoeker. Indien alle vragen met ‘nee’ beantwoord zijn:
 • Medewerker en ouder lopen naar de gespreksruimte.
 • Medewerker draagt zorg voor een gespreksopstelling waarbij de afstand van minimaal 1,5 meter gewaarborgd is.
 • Na afloop van het gesprek verlaten de ouders direct de school.

Privacy

We houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over privacy op lesopafstand.nl.

Testen

Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.

Voorzorgsmaatregelen in onze school

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid.

Zie ook Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:

 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid..

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen

-Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/informatiepatientthuis

-Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ in-thuisquarantaine-door-corona.

-Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Zie ook: lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

-Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19

Thuisquarantaine n.a.v. een besmetting op school of de BSO

Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- en 2-contacten zoals verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt: testen op dag 5 na het laatste contact wordt geadviseerd en geen quarantaine.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

• Het is van belang dat de school zich voorbereidt op evt. afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m. quarantaines en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan  

 • communicatie naar ouders en leerlingen;  
 • onderwijsaanbod en afstandsonderwijs;  
 • afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (bijv. zelfde gebouw), gemeente. 

• Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook: www.veranderingenkinderopvang.nl/ documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang.

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland

Ouders, onderwijspersoneel en kinderen krijgen – net als iedereen in Nederland – na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Vanaf 5 dagen na terugkomst kan men zich laten testen. Is de test negatief? Dan kan de quarantaine worden opgeheven. Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-ineigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland.

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Wegstuurbeleid

Als een kind op school een van de thuisblijfklachten krijgt, wordt het direct door een ouder/volwassene opgehaald.

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Bij lesactiviteiten buiten het eigen lokaal houden ook de leerlingen onderling 1.5 meter afstand. 
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: 1.5 meter afstand, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Cohortering

 • In de midden- en bovenbouw werken we met vaste tafelgroepen. Deze tafelgroepjes vormen afzonderlijke bubbels in het lokaal.
 • We zitten niet in de kring.

Gebruik binnenpleinen

Binnenpleinen worden enkel gebruikt door de onderwijsassistenten; zij werken met groepjes buiten uit de klas waarbij iedereen op anderhalve meter afstand zit.

Schoonmaak

 • De school wordt gedurende de schooldag extra schoongemaakt.
 • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden indien mogelijk, bij gebruik door meerdere leerlingen/medewerkers, met regelmaat schoongemaakt met water en zeep. Voor het schoonmaken van elektronica worden oppervlaktesprays gebruikt.

Pauzes (inclusief TSO)

 • TSO wordt verzorgd door Doomijn.
 • De kinderen hebben een pauzehap mee van huis die ze zelfstandig kunnen nuttigen. Op woensdag en donderdag worden gruiten uitgedeeld.
 • Zorg voor een hervulbaar flesje/beker. Er wordt niet uit de kraan gedronken.

Na schooltijd

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Handen wassen

 • Was je handen bij binnenkomst.
 • Was je handen na het buitenspelen.
 • Was je handen na het toiletgebruik.
 • Was je handen tussendoor.
 • Was je handen bij thuiskomst.

Wc gebruik

 • Er is 1 kind per groep tegelijkertijd in de wc ruimte.
 • Doe het deksel op de bril en spoel dan door. Was je handen.

Hoesten en niezen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Handdoeken en zakdoeken

Er wordt alleen gebruik gemaakt van papieren handdoeken en zakdoeken

Handen schudden

Er worden geen handen geschud.

Mondkapjes 

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd een mondneusmasker te dragen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de school. 

Traplopen

Je loopt altijd rechts op de trap.

Trakteren

Trakteren mag, alleen verpakte traktaties

Kleding

Kinderen dragen kleding die ze zelf aan en uit kunnen trekken.

Gym

Gymlessen gaan door. Zie het protocol van de KVLO: https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijscao/onderwijstype-of–thema/protocol-pagina-lo-in-coronatijd2020-2021.html.  

Vieringen, uitstapjes en excursies

We doen geen uitstapjes, excursies en groep overstijgende vieringen.

Noodopvang tijdens lockdown

Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is de school verantwoordelijk voor noodopvang. Voor de noodopvang gelden de thuisblijfregels.

Een lijst van cruciale beroepen (kinderen van ouders/verzorgers die hierin werkzaam zijn kunnen wel naar school) staat hier: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/crucialeberoepen.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen. Voor meer informatie over de noodopvang zie de website van de rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/kinderopvang-noodopvang.


<< terug